Privacy

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in het gezondheidscentrum zorgvuldig en betrouwbaar met gegevens van patiënten omgaat.

De medewerkers van Gezondheidscentrum de Rode Meeuw hebben onderling afgesproken wie toegang heeft tot (delen van) bestanden waarin uw persoonsgegevens staan vermeld. In het kader van de behandeling overleggen zorgverleners van verschillende disciplines met elkaar.


Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). 

Agressie

Helaas krijgen ook onze zorgverleners soms te maken met agressie. Het gezondheidscentrum hanteert daarvoor een agressieprotocol. Kern is dat we grensoverschrijdend gedrag altijd intern melden. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.